Kursinfo

KURS I GRUNDLÄGGANDE NEURORADIOLOGI

Nästa kursomgång hålls 3-7 februari 2025

Den mycket uppskattade kursen Grundläggande neuroradiologi kommer 2025 att ges för sjätte gången. Den här kursen är lämpad både för dig som har begränsad erfarenhet och för dig som hunnit jobba några år med radiologi. Schemat 2025 kommer att vara likt 2024 års schema (länk ovan).

Kursen vänder sig också till färdiga specialister och ST-läkare inom angränsande specialiteter såsom neurologi, klinisk neurofysiologi och neurokirurgi. Cirka 15% av våra tidigare deltagare har en sådan bakgrund och rekommenderar i hög utsträckning kollegor i en liknande situation att gå kursen, enligt våra utvärderingar.

Kursen innehåller heltäckande föreläsningar som hålls av framstående neuroradiologer från samtliga universitetssjukhus i Sverige. I direkt anslutning till föreläsningarna hålls interaktiva seminarier med utrymme för fördjupning och diskussion. Viktiga moment repeteras och kursen inleds och avslutas med kunskapskontroll för att stimulera deltagarnas inlärning.

Kursen är upplagd enligt internationell pedagogisk standard där kunskapsmål, kursinnehåll och tentamen följer en röd tråd. Ett särskilt självstudiematerial har tagits fram för deltagare som har begränsade eller inga tidigare erfarenheter av radiologi; detta finns fritt tillgängligt för alla under fliken Självstudiematerial på den här hemsidan. 

För godkänd kurs krävs godkänt resultat vid skriftlig sluttentamen. Tidigare deltagare med ickeradiologisk bakgrund har klarat tentamen i minst lika hög utsträckning som ST-läkare i radiologi.

Kursen är godkänd av SFNR.

Kursbeskrivning

ST-utbildning inom radiologi omfattar avbildning av hela kroppen. Avbildning av huvud, hals och rygg utgör en relativt stor del av fallen som granskas av radiologer dagligen. Denna kurs avser att ge ST-läkare en bas inom dessa områden. Basen ska syfta till att få läkaren att kunna hantera de vanligaste neuroradiologiska frågeställningarna jourtid och enklare neuroradiologiska frågeställningar dagtid.

Målet med kursen är att deltagarna ska lära sig att tolka neuroradiologiska undersökningar korrekt.

Den direkta effekten på deltagaren är att det förväntas att kunskapen som förvärvas på kursen leder till att deltagaren får lättare att utföra ett adekvat jobb på sin klinik och ställa fler korrekta diagnoser. Hos en del av deltagarna förväntas att kursen leder till ett ännu större intresse för neuroradiologi som i slutändan kommer att leda till att deltagaren önskar specialisera sig även inom neuroradiologi.

ST-läkare vilket i kursen i första hand riktar sig till har i Sverige ett stort ansvar för den akuta verksamheten på sina sjukhus både under dagtid samt under jourtid. Den specifika neuroradiologiska kompetensen nattetid är generellt låg i Sverige. I och med kursen förväntas kompetensen hos de som i störst utsträckning går jourerna det vill säga ST-läkarna öka vilket kommer leda till att fler patienter snabbare för en korrekt diagnos även jourtid. För samhället innebär det en mer effektiv vård och jämnare kvalitet över dygnet och över olika delar av Sverige.

Innan kursen tillhandahålls länkar till vetenskapliga artiklar som fungerar som referenser till kursinnehållet.

Innan kursstart tillhandahålls en orienterande onlineföreläsning.

Under kursen tillhandahålls pdf-kopior av föreläsningar (handouts) och frivilligt extramaterial.

Pedagogisk metod

Kursveckan är övergripande uppdelad i föreläsningar och interaktiva seminarier och all undervisning sker online via zoom. Kursen innehåller även tid för reflektion tillsammans mellan deltagare och pedagoger.

I samband med kursanmälan får deltagare tillgång till instuderingsmaterial vilket ger individen möjlighet till fördjupning inom ämnet redan innan kursen. Detta material, som består av noga utvalda vetenskapliga fritt tillgängliga referenser på ämnet finns även tillgängliga för deltagarna efter kursen och kan därmed fungera som ett stöd i det kliniska arbetet och ett bollplank för vidare reflektion kring kursinnehåll och inlärda kunskaper.

Materialet kan ge förutsättning för en djupare inlärning över tid även efter kursens formella avslut. Det kommer att finnas en orienterande föreläsning tillgänglig online innan kursstart. Kursen inleds formellt med en orienterande kunskapskontroll utan att peka ut individer med olika nivåer av kunskap. Denna kunskapskontroll syftar endast till att medvetandegöra deltagarens kunskapsnivå i förhållande till de kursmål som kursen avser att behandlad.

Dagarna avslutas med en repetition av dagens viktigaste kunskapsinnehåll. Kursen avslutas formellt med en officiell kunskapskontroll med liknande innehåll som den initiala orienterande kontrollen. Syftet med den avslutande kunskapskontrollen är att tydliggöra för deltagaren de kunskaper densamma har tillskansat sig under kursen.

Kunskapskontrollen syftar även till att tydliggöra för pedagogerna och kursansvariga vilka kursmål som uppfyllts och identifiera kursmoment som kan vara föremål för revision till nästa kurstillfälle. Ett mål med den avslutande kunskapskontrollen är också att registrera deltagarna som godkända eller underkända på kursen. Underkända deltagare får chans till ny examination efter en ytterligare instuderingsperiod.